12:15 Russia v Austria 7-0
12:15 United States v France 5-0
16:15 Denmark v Germany 2-3
16:15 Italy v Sweden 0-9
20:15 Great Britain v Canada 0-11
20:15 Latvia v Switzerland 2-5

Kane USA